Resultaatfinanciering

Vanaf 2015 is er binnen de Wmo veel minder geld beschikbaar dan nu: Volgens het huidige zorgakkoord daalt het budget voor thuishulp vanaf 1 januari 2015 met 40%. Pas in de meicirculaire worden de definitieve budgetten voor gemeenten bekend.

De noodzaak om te bezuinigen, de wens om zelfredzaamheid te stimuleren en de toenemende complexiteit door de drie decentralisaties vraagt om innovatie. Resultaatgericht werken. De gemeente bepaalt bij dit model nog wel de toegang tot de voorziening, maar koppelt dit niet langer aan een indicatie uitgedrukt in uren. Ze laat het principe van voorschrijven van werkzaamheden en tijd los en beschrijft alleen het eindresultaat dat gerealiseerd moet worden (bijvoorbeeld een schoon huis). Inmiddels werken we met deze innovatieve aanpak in een groot aantal gemeenten. Uit onze ervaring blijkt dat de beoogde bezuinigingen grotendeels te realiseren zijn met deze door Madeliefje Thuiszorg geïnitieerde resultaatfinanciering. Zonder in te boeten aan kwaliteit kunnen gemeenten de zorg menselijk houden voor zo veel mogelijk ouderen.

Het model 

 • De cliënt ontvangt een beschikking vanuit de gemeente of het Sociale Wijkteam, waarin het te behalen resultaat van de toegekende ondersteuning staat vermeld (schoon huis, kunnen beschikken over voedsel en/of kleding, het aanbrengen van structuur in het huishouden of het ondersteunen bij het opbouwen van een sociaal netwerk);
 • De door cliënt gekozen zorgaanbieder stelt samen met de cliënt een ondersteuningsovereenkomst op , waarin te verrichten activiteiten en omvang van de hulp worden vastgelegd;
 • De gemeente betaalt de zorgaanbieder een vast bedrag per vier weken per cliënt voor het te behalen resultaat.

Voordelen

 • Meer flexibiliteit en regelkracht voor zorgaanbieders, waardoor meer maatwerk mogelijk;
 • Cliëntgericht, vraaggericht maatwerk, met mogelijkheid tot het volgen en evalueren van benodigde ondersteuning;
 • Er wordt een beroep gedaan op het zelforganiserend en zelfoplossend vermogen van de cliënt;
 • Samenwerking met cliënt, mantelzorg, vrijwilligers en wijkteams;
 • Verlaging van administratieve lasten;
 • Efficiënte, gekantelde hulpverlening;
 • De signaleringsfunctie blijft in tact;
 • Behoud van werkgelegenheid;
 • Hoge realisatie van bezuinigingen ten gevolge van scherpe eisen voor toegang en een vast tarief voor de uitvoering;
 • Combinatie thuishulp en individuele begeleiding heeft als voordelen kostenefficiëntie, zo min mogelijk verschillende gezichten voor de cliënt en verhoging van eigen kracht van de cliënt;
 • De verwachting is dat het model toekomstbestendig is.

Wilt u meer weten?
Wij gaan graag met u in gesprek over de resultaatfinanciering. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.