Mantelzorgers

Bij vraaggerichte zorgverlening zijn mantelzorg en professionele zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het participeren van de mantelzorgers in de zorgverlening draagt bij aan het sociale netwerk en welbevinden van de cliënt.

Mantelzorg is het fundament van onze gezondheidszorg. Van alle zorg die geleverd wordt, vervult de mantelzorger maar liefst 75 %, terwijl 25 % van deze zorg geleverd wordt door professionals.

Mantelzorg als uiting van onderlinge betrokkenheid sluit aan bij eigen verantwoordelijkheid waarop de overheid steeds meer beroep doet. Binnen het geheel van de zorg neemt mantelzorg een zeer belangrijke plaats in. Voordat professionele zorg wordt ingeschakeld, hebben mantelzorgers vaak jarenlang zorgtaken op zich genomen en zijn ervaringsdeskundige ten aanzien van de persoon die zij verzorgen en ondersteunen. Voor de cliënten die hulp en zorg van naasten ontvangen heeft deze een intrinsieke kwaliteit

Van medewerkers van Madeliefje Thuiszorg wordt verwacht dat zij het samenspel met de mantelzorgers in het kader van de zorg voor de cliënt op een respectvolle wijze invulling geven. Een helder beleid hierin is voorwaarde voor een goede afstemming tussen mantelzorgers en medewerkers.

U kunt zich aanmelden bij Madeliefje Thuiszorg als mantelzorger via het desbetreffende regiokantoor.

Nuttige TIPS voor Mantelzorgers
Zorgt u voor een familielid, een oudere buurman of iemend anders in uw directe omgeving die een beperking heeft of chronisch ziek is ? Brengt u deze personen vanwege invaliditeit elke week een aantal keren naar het ziekenhuis? Zorgt u dagelijks meerdere uren voor uw partner, familie of naaste? Dan bent u mantelzorger.

U bent een Mantelzorger als u: meer dan acht uur per week, intensief en landurig ( langer dan drie maanden) voor een naaste zorgt. Nederland telt zo’n 2,7 miljoen  mantelzorgers.

Mantelzorg is de zorg die mensen bieden aan een naaste die zorg nodig heeft. Dat kan variëren van kortdurend met een lage intensiteit, tot langdurig en zeer intensief. Mantelzorg is onbetaalde, ongeorganiseerde en niet- beroepsmatige zorg.

Mantelzorg kan voldoening geven, omdat u zorgt voor iemand om wie geeft. De zorg kan echter ook zwaar zijn doordat u een persoonlijke band hebt met degene voor wie u zorgt (overbelasting). Soms lukt het niet om nee te zeggen en grenzen aan te geven. Mantelzorg kan ook ten koste gaan van werk, gezinsleven of vrije tijd. Bovendien vergeten mantelzorgers vaak om ook goed voor zichzelf te zorgen. U kunt overbelast raken door het verlenen van mantelzorg. Vooral mantelzorgers die intensieve zorg verlenen (langer dan drie maanden meer dan acht per week) kunnen  tegen sociale, fysieke of emotionele problemen aanlopen.

Door overbelasting kunt u zelf ziek worden en bijvoorbeeld uw werk niet meer goed doen. Overbelaste mantelzorgers kunnen ook minder goed voor hun naaste zorgen. Bij sommige mantelzorgers kan de zorg ook ontsporen door overbelasting en kunnen mantelzorgers onbedoeld overgaan tot mishandeling van hun naasten. De gemeente kan hier hulp bieden en pakt dit ook aan. (zie de website ‘Aanpak ouderenmishandeling’).

De gemeente Amsterdam vindt de inzet van mantelzorgers van onschatbare waarde. Zij vinden het belangrijk te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Daarom biedt de gemeente Amsterdam ondersteuning.

Zorgverlof

  • Voor informatie, of adviesgesprekken: Loketten Zorg en Samenleven in uw stadsdeel.
  • Betreffende mantelzorg verwijzen wij u ook naar Mantelzorg Service te bereiken op 088-2224242. Daar kunt u terecht voor informatie over zorgverlof en administratieve ondersteuning. Ook kunnen zij u verwijzen naar de juiste instantie voor uitgebreide uitleg over procedures ect. ect.

Bent  u mantelzorger en hebt u bepaalde vragen of zoekt u naar een oplossing als de zorg voor u heel zwaar wordt? Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met het loket Zorg en Samenleven in uw stadsdeel. Misschien is informatie alleen niet genoeg en heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek. Dat kan. Vraag dan een adviesgesprek aan bij het loket Zorg en Samenleven. Een loketadviseur helpt u verder en verwijst u als het nodig is door naar een maatschappelijk werker of een andere (zorg) instelling. Uiteraard kunnen de zorgcoördinatoren van Madeliefje Thuiszorg u ook helpen met uw vragen. Zijn wij niet in staat uw vraag meteen te beantwoorden, dan wordt u altijd terug gebeld.

Voor informatie over onder andere de volgende onderwerpen kunt u terecht bij het loket Zorg en Samenleven:

Huishoudelijke Hulp
Extra hulp verlicht taak mantelzorger. Als mantelzorger hoeft u niet alles alleen te doen. Degene voor wie u zorgt (zorgvrager) kan bijvoorbeeld hulp krijgen bij huishoudelijke hulp. Dit kan verlichting brengen voor u als mantelzorger en overbelasting voorkomen.

Voor huishoudelijke hulp is een indicatie nodig van de MO zaak. U kunt, als mantelzorger, deze indicatie niet aanvragen. De indicatie moet door de zorgvrager worden aangevraagd. Wel kunt u natuurlijk hierbij helpen of als u er niet uitkomt ondersteuning vragen bij een van de Loketten Zorg en Samenleven in uw stadsdeel. Madeliefje Thuiszorg kan u ook van dienst zijn bij het aanvragen van een indicatie.

Vervangende zorg waardoor u tijd heeft voor uzelf
Als u als mantelzorger meer vrije tijd wil regelen voor uzelf, dan is het mogelijk om de mantelzorg tijdelijk over te dragen aan iemand anders. Dit heet vervangende zorg of respijtzorg. Zowel vrijwilligers als beroepskrachten kunnen de zorg tijdelijk overnemen. Een voorbeeld van professionele vervangende zorg is opvang in een logeerhuis. Als de zorg door een beroepskracht wordt overgenomen, moet de zorgvrager eerst een indicatie aanvragen bij het CIZ. Met vragen over zowel formele als informele vervangende zorg kunt het best terecht bij een van de loketten Zorg en Samenleven in uw stadsdeel.

Mantelzorg Parkeervergunning
Degene voor wie u zorgt heeft recht op een mantelzorg parkeervergunning. Mantelzorgers kunnen daarmee tegen bewonerstarief in de buurt van hun naaste parkeren. Vraagt u meer informatie bij het Loket Zorg en Samenleven.

Indien u vragen hebt over woningaanpassingen of wilt weten of er mogelijkheden zijn om dichter bij uw naaste te wonen, dan kunt u die ook stellen bij het Loket Zorg en Samenleven in uw stadsdeel.

Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering (AVV)
De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat mantelzorgers in de stad goed verzekerd zijn. Daarom is er de Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering (AVV). Een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs in Amsterdam. De kosten voor deze verzekering worden betaald door de gemeente Amsterdam. Voor meer informatie kunt u terecht bij het loket Zorg en Samenleven.

Het Platform Mantelzorg Amsterdam
Het Platform Mantelzorg Amsterdambehartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Het Platform verzamelt knelpunten en behoeften van mantelzorgers. Ook geeft het Platform advies aan gemeenten, stadsdellen en zorgaanbieders. Voor meer informatie kunt naar de website van het Platform Mantelzorg Amsterdam.

Mantelzorgcompliment
Wat is het mantelzorgcompliment en hoe vraag ik dit aan? De overheid heeft veel waardering voor het werk dat mantelzorgers verrichten en stelt hiervoor geld ter beschikking. Daarom kunnen mantel zorgers een mantelzorgcompliment krijgen.

Het mantelzorgcompliment is alleen bedoeld voor mensen die langdurig intensieve zorg geven aan een vriend, familielid of kennis. Het gaat om zorg waarvoor anders een professionele hulp nodig zou zijn. Voorwaarde is: dat de zorgvrager een geldige indicatie van het CIZ  of van Bureau Jeugdzorg heeft. Deze indicatie moet voor een periode van minimaal 53 weken oftewel 371 dagen zijn afgegeven. Bovendien moet het gaan om een extramurale zorg.

Het bedrag van € 250,- wordt uitgekeerd rond de Dag van de Mantelzorg (10 November). De Sociale- Verzekeringsbank zorgt ervoor dat de mantelzorger het geld op zijn of haar rekening krijgt. De mantelzorger hoeft geen belasting over het bedrag te betalen. Het bedrag wordt niet gekort op een uitkering. Het mantelzorgcompliment heeft ook geen gevolgen voor een huur- of zorgtoeslag.

In augustus of september krijgt u van de SVB bericht als u ervoor in aanmerking komt om uw mantelzorger een mantelzorgcompliment te geven. U kunt per jaar één mantelzorger een mantelzorg- compliment geven.