Privacyreglement

Als thuiszorgorganisatie hebben wij om u zo goed mogelijk te helpen uw persoonsgegevens nodig. Persoonsgegevens zijn zaken als uw naam, adres en geboortedatum. Maar ook medische gegevens. U heeft wettelijk recht op privacy en bescherming van uw gegevens en daarom zijn wij verplicht uw persoonsgegevens goed te beschermen.  Hieronder kunt u lezen hoe wij dat doen.

BEGRIPSBEPALINGEN

Instellingen:

Madeliefje Thuiszorg BV en samenwerkende partners.

Persoonsgegevens:

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsregistratie:

Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende herleidbare persoonsgegevens die langs geautomatiseerde weg worden gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd.

Verantwoordelijke:

Degene die zeggenschap heeft over de persoonsregistratie en die de registratie voert.

Bewerker:

Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt zonder rechtstreeks aan zijn gezag te zijn onderworpen.

Derde:

Eenieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

Betrokkene:

De cliënt wiens persoonsgegevens in de persoonsregistratie van de betreffende instelling zijn opgenomen.

Zorgverlener:

De beroepsbeoefenaar die de directe zorg verleent aan de cliënt.

Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie:

Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. 

College bescherming persoonsgegevens:

Het college, ingesteld bij artikel 51 Wet Bescherming Persoonsgegevens [in het hiernavolgende aangeduid als Wbp]. 

Bestand:

Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

 

DOEL VAN DE REGISTRATIE

1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

2. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:

  • de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, en in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer prevaleert;
  • het systematisch kunnen beschikken over de gegevens noodzakelijk is voor het verlenen van verantwoorde cliëntenzorg;
  • het bijdraagt aan het kunnen verantwoorden en reconstrueren van reeds verleende zorg;
  • het dient ter bewaking, toetsing en verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening door de instelling.