Klachtenreglement

Klachtenregeling van Madeliefje Thuiszorg
U heeft iets meegemaakt in de zorg bij Madeliefje Thuiszorg(Madeliefje Thuiszorg ) waarover u niet tevreden bent. U wilt hierover misschien een klacht indienen. Hieronder leest u hoe de klachtenregeling van Madeliefje Thuiszorg werkt en hoe Madeliefje Thuiszorg met uw klacht omgaat.

Tevredenheid telt
Het is voor Madeliefje Thuiszorg belangrijk dat iedere cliënt, diens partner en/of familie tevreden is over de geboden zorg. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als deze gevoelens van onvrede kenbaar gemaakt worden, zodat wij deze onvrede om kunnen zetten naar nog betere zorg- en dienstverlening.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?
Als u een klacht heeft over de dienstverlening van Madeliefje Thuiszorg dan kunt u daarover in de eerste plaats terecht bij de medewerker die u de dienst heeft verleend. Meestal is zo’n gesprek voldoende om het probleem op te lossen. Mocht u niet tevreden zijn over de oplossing, of als u zo’n directe benadering te moeilijk vindt, dan kunt u altijd terecht bij de leidinggevende van de betreffende medewerker via ons kantoornummer.

De Klachtenfunctionaris
Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet een persoon die een klacht heeft over de zorgverlening van een zorgaanbieder de gelegenheid krijgen om de klacht voor te leggen aan een Klachtenfunctionaris. Deze Klachtenfunctionaris onderzoekt op basis van een klacht onder meer of de zorgaanbieder de zorg veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig en cliëntgericht heeft verleend. Bovendien kan de Klachtenfunctionaris u helpen bij het opstellen van de klacht.
Madeliefje Thuiszorg  is aangesloten bij branchevereniging SPOT. SPOT en haar leden vinden het belangrijk dat een klacht zo snel mogelijk naar tevredenheid wordt opgelost. Daarom heeft SPOT de behandeling van klachten voor haar leden gezamenlijk georganiseerd. Hierdoor houdt de vereniging zicht op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door haar achterban. Bovendien kunnen leden van SPOT hierdoor een snelle, onafhankelijke en eerlijke behandeling van klachten garanderen.
Het Klachtenreglement van SPOT is vastgesteld in afstemming met cliëntenorganisatie Ieder(in).

Indien u besluit een schriftelijke klacht in te dienen bij de zorgmanager van Madeliefje Thuiszorg kunt u dit richten aan:

Madeliefje Thuiszorg BV
afd:klachten
Spanderswoudstraat 100
1024LE Amsterdam

of per telefoon: 020-7371829 en per e-mail: info@madeliefje-thuiszorg.nl

Klachtenfunctionaris van SPOT kunt u op volgende manier benaderen:

Spot Branchvereniging
Postbus 5135
1410 AC Naarden

of per telefoon: 035 – 54 27 517 of per e-mail: klacht@verenigingspot.nl

 

De Geschilleninstantie
Als de bovenstaande door de Klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u een formele klacht indienen bij een erkende Geschilleninstantie. Welke instantie dit is hangt af van het feit of de zorgaanbieder zelfstandig is aangesloten bij een Geschilleninstantie of dat via SPOT heeft geregeld.
De Geschilleninstantie kan een bindend advies uitbrengen en kan een schadevergoeding toekennen. De Geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van de klacht uitspraak.
Uitgebreide informatie over het indienen en in behandeling nemen van een klacht leest u in het Klachtenreglement. U kunt dit Klachtenreglement opvragen bij uw zorgaanbieder of vinden op:
www.verenigingspot.nl/klachten/

Het reglement van de Wkkgz Klachtenregeling 2017 SPOT is hier te downloaden.

Het reglement van de Reglement Geschilleninstantie Zorggeschil is hier te downloaden